STATUT

WYSZKOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (w skrócie WUTW), zwany w dalszej części statutu „Uniwersytetem”, posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego.
 2. Uniwersytet w kontaktach zagranicznych może posługiwać się swoją nazwą przetłumaczoną na języki obce.

§ 2

 1. Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Uniwersytet działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami w ramach statutowych uprawnień.
 3. Siedzibą Uniwersytetu jest gmina miejska Wyszków.

§ 3

Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 4

Patronat naukowy nad Uniwersytetem sprawuje Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na mocy zawartego porozumienia.

§ 5

 1. Uniwersytet prowadzi działalność pożytku publicznego opartą na pracy społecznej swoich członków.
 2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac Uniwersytet może zatrudniać pracowników.

§ 6

 1. Uniwersytet może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych w  przepisach szczegółowych.
 2. Uniwersytet ma prawo wydawania legitymacji członkowskich i zaświadczeń według wzorów określonych przez Zarząd Uniwersytetu.

§ 7

 1. Uniwersytet może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe Uniwersytetu.
 2. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o której mowa w ust. 1, decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu.

§ 8

 1. Uniwersytet może powoływać do realizacji określonych zadań statutowych jednostki organizacyjne działające na podstawie niniejszego statutu oraz własnych regulaminów.
 2. O utworzeniu i likwidacji jednostki organizacyjnej Uniwersytetu oraz przyjęciu jej regulaminu decyduje Zarząd Uniwersytetu.

§ 9

Uniwersytet jest zawiązany na czas nieokreślony.

Rozdział II

Cele i sposoby działania Uniwersytetu

§ 10

Celami Uniwersytetu są:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla członków Uniwersytetu – osób dorosłych, szczególnie seniorów, by mogli aktualizować swoją wiedzę, aktywnie uczestniczyć w każdych procesach zachodzących wokół nich, w środowiskach, w których żyją, by zachować i zwiększyć ich sprawność intelektualną, psychiczną i fizyczną.
 2. Inspirowanie, popieranie, podejmowanie i propagowanie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Uniwersytetu.
 3. Włączanie seniorów do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i psychofizycznej.
 4. Dążenie do podnoszenia poziomu intelektualnego i komfortu życia seniorów poprzez wszechstronną aktywizację społeczną.
 5. Aktywizacja społeczna seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego – propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego.
 6. Szerzenie współpracy między uniwersytetami trzeciego wieku w kraju i zagranicą.
 7. Nawiązywanie, zacieśnianie i podtrzymanie więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu.
 8. Podejmowanie działań służących rozwojowi dialogu i integracji międzypokoleniowej.
 9. Promocja regionu, upowszechnianie wiedzy na temat Ziemi Wyszkowskiej, a w szczególności dorobku historycznego, społeczno-kulturalnego oraz walorów krajobrazowych.
 10. Podtrzymywanie tradycji kulturowej regionu i tradycji narodowej.
 11. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich, ze szczególnym uwzględnieniem praw seniorów do samostanowienia, samorealizacji i poszanowania własnych praw.
 12. Organizacja i wspieranie idei wolontariatu.

§ 11

Uniwersytet realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych oraz zajęć w zespołach twórczych i grupach tematycznych,
 2. Organizowanie wycieczek i innych form działalności turystyczno-krajoznawczej,
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,
 4. Organizowanie konferencji i sesji naukowych oraz szkoleń i spotkań tematycznych,
 5. Działania profilaktyczne zapobiegające dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu seniorów,
 6. Prowadzenie zajęć ruchowych i rehabilitacji zdrowotnej,
 7. Tworzenie grup samopomocowych,
 8. Współdziałanie z organami samorządowymi i instytucjami/organizacjami zajmującymi się problematyką osób w trzecim wieku – w kraju i zagranicą,
 9. Udział w badaniach naukowych, zwłaszcza z zakresu gerontologii, geriatrii, socjologii, psychologii i pedagogiki służących poprawie jakości życia seniorów,
 10. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji w sprawach związanych z działalnością Uniwersytetu,
 11. Ubieganie się o dofinansowanie działalności statutowej Uniwersytetu – wyszukiwanie funduszy, opracowywanie i składanie wniosków na konkursy dotacyjne.

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków Uniwersytetu

§ 12

 1. Członkami Uniwersytetu mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 13

 1. Członkowie Uniwersytetu dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych
  2. członków honorowych
  3. członków wspierających
 2. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski nie pozbawiony praw publicznych
 3. Maksymalna liczba członków zwyczajnych uzależniona jest od możliwości organizacyjnych i lokalowych Uniwersytetu, które określa Zarząd.
 4. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów Uniwersytetu.
 5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje określone świadczenia materialne lub rzeczowe na rzecz Uniwersytetu. Członkowie wspierający mogą brać udział w działaniach Uniwersytetu osobiście lub przez upełnomocnionego przedstawiciela

§ 14

 1. Osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne składa Zarządowi deklarację przystąpienia do Uniwersytetu oraz wpłaca wpisowe i miesięczną składkę  członkowską.
 2. Osoba fizyczna i prawna ubiegająca się o członkostwo wspierające składa Zarządowi pisemne oświadczenie woli oraz ustala z Zarządem formę i rodzaj wspierania Uniwersytetu.
 3. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 10 członków Uniwersytetu.

§ 15

 1. Członkowie zwyczajni Uniwersytetu zobowiązani są do:
  1. uczestnictwa w realizacji celów Uniwersytetu zmierzającego do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Uniwersytetu,
  2. przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Uniwersytetu,
  3. regularnego opłacania składek,
 2. Członkowie zwyczajni Uniwersytetu mają prawo do:
  1. korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego,
  2. brania udziału we wszystkich formach działalności Uniwersytetu,
  3. wnioskowania w sprawach dotyczących celów i środków działania Uniwersytetu,
  4. posiadania legitymacji członkowskiej Uniwersytetu.
 3. Członkowie honorowi Uniwersytetu korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, a ponadto zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym. Udział w działaniach Uniwersytetu członków wspierających określa § 13 pkt. 5.

§ 16

 1. Ustanie członkostwa w Uniwersytetu następuje przez:
  1. skreślenie z listy członków,
  2. wykluczenie z Uniwersytetu.
 2. Skreślenie z listy członków Uniwersytetu następuje w przypadku:
  1. pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi,
  2. śmierci członka.
 3. Wykluczenie z Uniwersytetu następuje uchwałą Zarządu w przypadku:
  1. działalności sprzecznej z postanowieniami statutu oraz uchwałami organów Uniwersytetu,
  2. zalegania z opłatą składki członkowskiej przez 3 miesiące roku akademickiego bez podania usprawiedliwienia,
  3. utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
 4. Zarząd na wniosek członka Uniwersytetu w uzasadnionych przypadkach może zawiesić członka Uniwersytetu w jego prawach i obowiązkach na okres nie dłuższy niż 1 rok
 5. Ustanie członkostwa wspierającego w Uniwersytecie następuje przez:
  1. dobrowolne wystąpienie z Uniwersytetu,
  2. zaprzestanie działalności wspierającej,
  3. utratę osobowości prawnej,
  4. śmierć członka będącego osobą fizyczną.

§ 17

 1. Od uchwały Zarządu o skreśleniu bądź wykluczeniu z Uniwersytetu członkowi w ciągu 30 dni przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym zwyczajnym walnym zebraniu członków.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie wykluczenia bądź skreślenia jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze i organ doradczy Uniwersytetu

§ 18

 1. Władzami Uniwersytetu są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja organów władzy Uniwersytetu trwa 4 lata.
 3. Wybór do organów władzy odbywa się w głosowaniu jawnym.
 4. Zarząd może powołać Radę Programową, jako organ doradczy, określając jej skład oraz zakres działania.

§ 19

 1. Najwyższym organem władzy Uniwersytetu jest Walne Zebranie Członków, które może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku jako zebranie sprawozdawcze, a raz na 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze. Zawiadamiając wszystkich członków o jego terminie, miejscu i porządku obrad na 14 dni przed datą zebrania poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w miejscach regularnych spotkań słuchaczy Uniwersytetu oraz na stronie internetowej Uniwersytetu.
 3. Walne Zebranie Członków jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa ogółu członków Uniwersytetu. W przypadku nie zabrania się połowy ogółu członków Uniwersytetu Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie, które wyznacza się w 15 min. po pierwszym terminie, jest ważne bez względu na ilość uczestniczących w nim członków Uniwersytetu.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej ¼ liczby członków zwyczajnych Uniwersytetu, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie.

§ 20

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  2. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie wpisowego i składki członkowskiej,
  4. uchwalanie budżetu,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,
  7. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Uniwersytetu,
  9. uchwalanie zmian Statutu,
  10. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania się Uniwersytetu.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym,
  2. członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 21

 1. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 7 osób, nie więcej jednak niż 7 osób, w tym Prezes, Członkowie Zarządu i Skarbnik, wybieranych na Walnym Zebraniu Członków.
 2. Zarząd Uniwersytetu z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może z uzasadnionych powodów zawiesić w czynnościach każdego Członka Zarządu.
 3. Zawieszenie Członka Zarządu następuje na skutek uchylania się od wykonywania przyjętych na siebie obowiązków bez stosownego usprawiedliwienia. Członkowi Zarządu, który został zawieszony w czynnościach, przysługuje w ciągu 30 dni prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Uniwersytetu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2. przygotowywanie i realizowanie programu działania Uniwersytetu,
  3. prowadzenie spraw członkowskich,
  4. kierowanie bieżącą pracą Uniwersytetu,
  5. zawieranie umów o pracę i umów cywilno-prawnych w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,
  6. uchwalanie wszelkich regulaminów wewnętrznych oraz instrukcji organizacyjnych,
  7. opracowanie planów działalności i budżetu Uniwersytetu,
  8. zarządzanie majątkiem i funduszami Uniwersytetu,
  9. opracowywanie preliminarzy, programów i sprawozdań budżetu.
  10. przyjmowanie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje w drodze uchwały Zarządu.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy  członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.
 6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby nie rzadziej, jak jeden raz na kwartał.
 7. Do reprezentowania Uniwersytetu na zewnątrz, do ważności oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych Uniwersytetu upoważnieni są:
  1. Prezes lub
  2. dwóch pozostałych Członków Zarządu działających wspólnie.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Uniwersytetu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być wybierany do innych organów władzy Uniwersytetu.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa bądź podległości z tytułu zatrudnienia z członkiem Zarządu Uniwersytetu.
 5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Uniwersytetu i przedstawianie Zarządowi wniosków z kontroli oraz żądanie sprawozdania z ich realizacji,
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na walnym zebraniu  członków,
  3. kontrola co najmniej raz w roku akademickim całokształtu działalności statutowej gospodarki finansowej Uniwersytetu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 23

 1. W przypadku zmniejszenia się składu organów Uniwersytetu wymienionych w §18 pkt.1 podpunkt b, c w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze dokooptowania.
 2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu, z tym że liczba dokooptowanych nie może być większa niż połowa składu organu.
 3. Dokooptowani członkowie organów Uniwersytetu podlegają zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział V

Majątek Uniwersytetu

§ 24

 1. Majątek Uniwersytetu mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami majątku Uniwersytetu są:
  1. wpływy ze składek członkowskich i wpisowego,
  2. darowizny, spadki, zapisy,
  3. wpływy ze zbiórek publicznych,
  4. dotacje, subwencje i granty,
  5. środki z różnego rodzaju funduszy,
  6. dochody z działalności gospodarczej,
  7. dochody z majątku Uniwersytetu.
 3. Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.
 4. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane na koncie Uniwersytetu albo lokowane w sposób wskazany przez Zarząd.

§ 25

  Uniwersytet nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Uniwersytetu w stosunku do członków Uniwersytetu, członków Zarządu Uniwersytetu, Komisji Rewizyjnej, Rady Programowej lub pracowników Uniwersytetu oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Uniwersytetu, Komisji Rewizyjnej lub pracownicy Uniwersytetu pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. Przekazywaniu majątku Uniwersytetu na rzecz członków Uniwersytetu, przedstawicieli Organów Uniwersytetu lub pracowników Uniwersytetu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Uniwersytetu, przedstawicieli Organów Uniwersytetu lub pracowników Uniwersytetu oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Uniwersytetu,
 4. Zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Uniwersytetu, przedstawiciele Organów Uniwersytetu lub pracownicy Uniwersytetu oraz ich osoby bliskie.

§ 26

Uniwersytet może na zasadach określonych w odrębnych przepisach prowadzić działalność gospodarczą, także poprzez swoje jednostki organizacyjne. Dochód z działalności gospodarczej Uniwersytetu w tym prowadzonej w ramach jego jednostek organizacyjnych, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Uniwersytetu i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§ 27

Gospodarkę finansową Uniwersytetu prowadzi się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Uniwersytetu

§ 28

 1. Uchwalenie, zmiana  Statutu lub rozwiązanie Uniwersytetu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków i wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.
 2. W przypadku rozwiązania Wyszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
  1. majątek przeznacza się na cel określony w uchwale ostatniego Walnego Zebrania Członków,
  2. likwidatorami Uniwersytetu są członkowie ostatniego Zarządu,
  3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Uniwersytetu.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§ 29

 1. Postanowienia statutu dotyczące wyborów władz Uniwersytetu znajdują odpowiednie zastosowanie do wyboru pierwszych władz Uniwersytetu. Kompetencje zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków wykonuje wówczas Zebranie Założycielskie Uniwersytetu.
 2. Statut Uniwersytetu uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dniu 14.02.2012 r. wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.